Algemene voorwaarden Ledûb

1. Definities

 • 1.1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer.
 • 1.2 Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consument aanbiedt waarvan de identiteit is weergegeven in Artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.
 • 1.3. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • 1.4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht zijnde veertien dagen gerekend na de ontvangst van het product(en).
 • 1.5. Dag: kalenderdag.
 • 1.6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • 1.7. Website: de ondernemer verkoop op afstand via de website www.ledub.com. Er kunnen meerdere gerelateerde websites doorlinken naar de genoemde website. Bestellingen worden geplaatst op de website www.ledub.com .
 • 1.8. Algemene Voorwaarden: de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Ondernemer.

2. Identiteit van de Ondernemer

 • 2.1. Ondernemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Winkel Fashion b.v. gevestigd te Budel, Nederland, Gastelseweg 74 6021 GM zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;; Bereikbaar via telefoonnummer: +31 495 498800 ; E-mailadres: info@ledub.com. Geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer: 17060564; BTW-nummer: NL008481143B01.

3. Toepasselijkheid

 • 3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer, iedere bestelling van Consument en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
 • 3.2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van Consument zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden toegezonden.
 • 3.3. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg aan Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs de elektronische weg kan worden kennis genomen en dat zij op verzoek van de Consument langs de elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • 3.4. Consument is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen Overeenkomst tot stand komt.

4. Het aanbod

 • 4.1. Alle aanbiedingen van Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld en kunnen door Ondernemer worden herroepen.
 • 4.2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en Ondernemer behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aanbiedingen te wijzigen.
 • 4.3. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt of wel de looptijd die op de website staat vermeld. Bij overschrijding van de looptijd van een aanbieding, vervalt de aanbieding van rechtswege en kan Consument geen gebruik meer maken van de aanbieding.
 • 4.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Consument mogelijk te maken. Als Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Een kennelijke vergissing of kennelijke fouten in het aanbod, binden Ondernemer niet.

5. Bestellingen

 • 5.1. Consument kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de website www.ledub.com
 • 5.2. Indien de Ondernemer goede gronden heeft, is Ondernemer gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • 5.3. Indien Ondernemer een bestelling niet accepteert of indien Ondernemer bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de Overeenkomst, deelt Ondernemer dit uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling aan Consument mede.
 • 5.4. Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. Totstandkoming overeenkomst

 • 6.1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 5 tot stand op het moment dat de Consument een bestelling plaatst bij Ondernemer op basis van het aanbod van Ondernemer, waarmee het aanbod door de Consument wordt aanvaard, en Consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • 6.2. Ondernemer zal de ontvangst van de bestelling langs de elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan Consument de overeenkomst ontbinden.

7. Prijzen, betalingen en verzendkosten

 • 7.1. De op www.ledub.com vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld of schriftelijk is overeengekomen.
 • 7.2. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan Consument vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald.
 • 7.3. Na een bestelling ontvangt Consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.
 • 7.4. Consument kan de bestelde producten voorafgaand aan de levering betalen door middel van iDEAL of creditcard. Consument heeft ook de mogelijkheid om bij levering of achter te betalen. Hierbij moet rekening gehouden worden met bijkomende kosten.
 • 7.5. Bij betaling met creditcard behoudt Ondernemer zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en/of de adresgegevens van Consument juist zijn. Ondernemer behoudt zich het recht voor de aankoop met creditcard te weigeren.
 • 7.6. Ondernemer gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling, dan wel 50% van de betaling van de koopprijs, daarvoor door haar is ontvangen.
 • 7.7. In het geval Consument de koopprijs niet tijdig heeft betaald, dan zal Ondernemer een eerste kosteloze aanmaning versturen aan Consument met het verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Als deze termijn verstrijkt zonder dat Ondernemer de koopprijs van Consument heeft ontvangen, zal Ondernemer een tweede aanmaning versturen waarbij een bedrag van € 15,00 aan buitengerechtelijke kosten boven het openstaande bedrag in rekening zal worden gebracht. Mocht Ondernemer na de tweede aanmaning nog geen betaling hebben ontvangen van Consument, dan kan Ondernemer de vordering overdragen aan een derde. Indien Ondernemer overgaat tot het nemen van incassomaatregelen, is Consument verplicht alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke, (incasso)kosten aan Ondernemer te vergoeden.

8. Levering en risico

 • 8.1. Ondernemer betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde producten.
 • 8.2. Ondernemer verzendt de geaccepteerde en betaalde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.
 • 8.3. De bestelling wordt op het door de Consument opgegeven adres afgeleverd. Ondernemer streeft ernaar om orders op werkdagen binnen 48 uur (achtenveertig) nadat de bestelling is geaccepteerd en betaald te verzenden. Genoemde leveringstijden zijn echter richtlijnen en geen fatale termijnen. Ondernemer is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor een afwijkende leveringstijd.
 • 8.4. In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde en betaalde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk binnen veertien kalenderdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Ondernemer, indien Consument de bestelde producten reeds betaald heeft, het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na schriftelijke ontbinding, terug betalen. Consument is verplicht om de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze door Ondernemer aan Consument ter beschikking worden gesteld.
 • 8.5. Consument is verplicht de producten op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat de Ondernemer deze bij hem/haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Consument ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de in Artikel 7.1 en 7.2 genoemde verzendkosten.
 • 8.6. Indien Consument weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die voor de levering noodzakelijk zijn, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor rekening en risico van Consument.
 • 8.7. Indien Consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor levering, dan heeft Ondernemer het recht om extra verzendkosten bij Consument in rekening te brengen.
 • 8.8. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft Consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting waarvoor Consument uit deze dan wel uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, één en ander behoudens het in Artikel 8.4 bepaalde.
 • 8.9. De levering van het gekochte geschiedt op het adres zoals door Consument bij de bestelling is opgegeven. Indien Consument niet thuis is op het moment van levering, is Ondernemer gerechtigd de producten af te leveren bij de buren van Consument.
 • 8.10. Ondernemer doet zijn best om de website www.ledub.com zo up to date mogelijk te houden. Indien een product onverhoopt niet meer leverbaar is, dan neemt Ondernemer binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling contact op met Consument.
 • 8.11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ondernemer tot het moment van wanneer de Consument de zending (bewijsbaar) in ontvangst heeft genomen.

9. Herroepingsrecht bij levering van producten

 • 9.1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen gerekend vanaf de dag van ontvangst van het product/de producten.
 • 9.2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het producten/de producten en de verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren.
 • 9.3. Indien Consument van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient Consument het product/de producten binnen de in Artikel 9.1 genoemde termijn te retourneren onder gebruikmaking van het daarvoor meegeleverde retourformulier aan het volgend adres: Van Winkel Fashion b.v. Ledûb webshop , Antwoordnummer 4503, 6020 ZX te Budel.
 • 9.4. Het geretourneerde product(en) moet zich in de staat bevinden die overeenkomt met het normaal gebruik ten behoeve van het passen zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is en moet zijn voorzien van de originele etiketten en/of labels. Wanneer een product in kwaliteit achteruit is gegaan en/of de originele etiketten en/of labels zijn verwijderd, behoudt Ondernemer het recht voor de koopprijs van het product alsnog in rekening te brengen dan wel niet (in zijn geheel) terug te betalen.
 • 9.5. Ondernemer zal binnen veertien dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, niet gewassen, niet is gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en labels. De verzendkosten die door de Consument betaald zijn voor het transport van Ondernemer naar de Consument worden niet geretourneerd.

10. Klachten

 • 10.1. Alle zendingen worden door de Ondernemer verzekerd (weet nog niet of wij zendingen verzekeren, waarschijnlijk wel). Indien de Consument voor het openen van het pakket met het bestelde product(en) schade constateert aan de verpakking, dient Consument direct contact met Ondernemer op te nemen. Indien Consument het pakket al heeft geopend op het moment dat de Consument de schade constateert, moet Consument dit aangeven op de toegevoegde retourbon.
 • 10.2. Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Consument Ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product aan Consument, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 • 10.3. Geringe in de handel toelaatbare geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, mate, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor reclames en klachten.
 • 10.4. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden heeft de Ondernemer de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan aan Consument te restitueren.

11. Eigendomsvoorbehoud

 • 11.1. Ondernemer blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

12. Intellectuele eigendomsrechten

 • 12.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overige (stilstaand of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken, domeinnamen en overige materialen, die voortvloeien uit de website www.ledub.com berusten bij Ondernemer, haar licentiegevers, de fabrikanten van desbetreffende producten en/of derden aan wie Ondernemer niet gelieerd is.
 • 12.2. Consument is niet gerechtigd om (delen van) de website www.ledub.com op enige wijze openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. De Consument mag geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. Consument mag alleen een hyperlink naar www.ledub.com aanbrengen indien dit gebeurt voor louter informatieve doeleinden aan Consumenten. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is strikt verboden. (vind ik een goede toevoeging voor merkleveranciers)

13. Diversen

 • 13.1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk tussen Ondernemer en Consument worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot toekomstige rechtsverhoudingen en overeenkomsten. De administratie van Ondernemer geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door Consument gedane aanvragen en/of bestellingen. Consument erkent dat de elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Ondernemer is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst met Consument door een enkele kennisgeving aan Consument aan een derde over te dragen. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ondernemer in strijd mochten zijn met enige toepasselijke wettelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ondernemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare, bepaling.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 14.1. Op deze Algemene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten/geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2. Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Consument en Ondernemer, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Consument woonachtig is.

Privacy reglement

Algemeen

 • Ondernemer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Ondernemer realiseert zich dat het voor een gebruiker van onze webshop van belang is om te weten hoe Ondernemer omgaat met zijn/haar persoonlijke gegevens en op welke wijze deze worden gebruikt. In dit privacy reglement zullen wij je hierover nader informeren. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Van Winkel Fashion b.v. , gevestigd aan de Gastelseweg 74 in (6021 GM) Budel. Ondernemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verzameling en gebruik van je gegevens

 • Als je een bestelling plaatst op onze webshop, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling te kunnen uitvoeren en je van het verloop van de bestelling op de hoogte te kunnen houden. Ondernemer gebruikt deze persoonlijke gegevens enkel om bestellingen zo snel en goed mogelijk te laten verlopen en om je de service te verlenen die je van ons verwacht. Als je op Ledub.com een bestelling plaatst bewaren wij je gegevens in een persoonlijk account. Je kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat je je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen. Ook deze gegevens worden in overeenstemming met dit privacy reglement verwerkt en gebruikt. Met jouw toestemming gebruiken we je e-mailadres om je te informeren over nieuwe modeaccessoires, fashionartikelen en speciale aanbiedingen en/of acties. Wil je deze niet ontvangen dan kun je je te allen tijde eenvoudig uitschrijven via een link in het e-mailbericht of jouw persoonlijke Ledûb account. Ook kan het voorkomen dat Ondernemer jou per e-mail benadert om deel te nemen aan een marktonderzoek ter verbetering van haar producten/ dienstverlening. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend met jouw toestemming gebruiken. Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. Niet voor andere doeleinden. Persoonlijke gegevens worden in het algemeen niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt, voor de duur dat het account actief is, of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Toegang tot gegevens

 • Ondernemer zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van een bestelling of wanneer Ondernemer daartoe wettelijk verplicht wordt gesteld.

Cookies

 • Net als vele andere websites gebruiken wij ook cookies, kleine bestanden die door je browser op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Cookies kunnen ook worden opgeslagen op je mobiele telefoon of een ander apparaat. Ondernemer heeft toegang tot deze eigen cookies (first party cookies). De cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen en te analyseren over je gebruik van de WebsiteOndernemer maakt tijdens een lopende sessie ook gebruik van sessie-cookies die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Dit zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt, zodat je gebruik van de website gedurende een sessie wordt vergemakkelijkt omdat je als je tijdens een sessie teruggaat naar een vorige pagina, de informatie van die vorige pagina nog steeds bekend is. Naast je IP-adres bevatten deze sessie-cookies geen andere persoonsgegevens. Daarnaast maken wij ook gebruik van cookies van derde partijen (Google Analytics) om informatie te verzamelen en te analyseren over jouw gebruik van onze website. Indien je niet je toestemming wenst te verlenen om de (sessie-)cookies te gebruiken dien je je browser zo in te stellen dat je tijdens je bezoek aan onze website cookies weigert. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken. Je kan je browser ook zo instellen dat je wordt geïnformeerd als er een cookie wordt geplaatst op je computer. Via "HELP" in de toolbar van de meeste browsers vind je meer informatie over het instellen van je computer.

Links

 • Op onze website kunnen links staan naar andere websites waar wij geen toezicht op kunnen houden. We bieden deze links om het gemakkelijker te maken voor onze bezoekers om meer informatie over bepaalde onderwerpen te vinden. Het is mogelijk dat deze derde partijen third party cookies op je computer opslaan en deze derde partijen hebben dan toegang tot deze cookies. Ondernemer heeft geen invloed op de plaatsing en de werking van deze third party cookies en accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de bescherming van persoonsgegevens of voor de inhoud van deze websites. U bezoekt derhalve deze websites op eigen risico.

Jouw rechten

 • Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens die je aan ons hebt doorgegeven. Je kan deze informatie bij ons opvragen en ons vragen de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je kan hiervoor contact opnemen met de Ledûb Klantenservice per e-mail: info@ledub.com. Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot het privacybeleid van Ondernemer neemt dan ook contact met ons op via de hiervoor genoemde gegevens. Wij zullen je vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op reageren. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van je klacht, dan kan je hierover contact opnemen met het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag en desgewenst een klacht indienen bij het AP.

Veranderingen in het Privacy beleid

 • Dit privacy reglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd indien nieuwe regelgeving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele privacy reglement kan je vinden op www.ledub.com/privacy-policy/ . Wij raden je aan om regelmatig dit privacy reglement door te nemen, zodat je ervan op de hoogte bent hoe wij je gegevens beschermen.

Disclaimer

COPYRIGHT © 2020 Van Winkel Fashion b.v.

 • Deze website en alle onderdelen daarvan zijn het exclusieve eigendom van Ondernemer. Alle afbeeldingen, teksten en ander beeldmateriaal opgenomen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer niet worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd dan wel geheel of gedeeltelijk in gewijzigde vorm worden overgenomen. Alle op deze website opgenomen merken en beeldmerken zijn het exclusieve eigendom van Ondernemer en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer niet worden gebruikt.